سنجش از دور

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران
ژئودزیژئوماتیکسنجش از دور

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران – کرمانشاه

نقشه جابجایی پوسته زمین ناشی از زلزله ۱۲ نوامبر ایران تولید شده در گروه GFZ به کمک داده‌های ماهواره ای...

1 2 3 7
برگه 2 از 7