ژئوماتیک

آزمون های نظام مهندسی,منابع آزمون های نظام مهندسی,سازمان نظام مهندسی ساختمان,نشر نوآور,مواد آرمون نظام مهندسی,آزمون ورود به حرفه,کلید واژه,نقشه برداری,عمران
 پیشگیری از فجایع, سیستم کمک تصمیم گیر, ترسیم نقشه های هواسنجی
ژئوماتیکسیستم اطلاعات مکانی

طراحی و به کارگیری سیستم کمک تصمیم گیر در پیشگیری از فاجعه سیل

چکیده مهار سیل و رهایی از خشکسالی اهمیت زیادی در تولید و زندگی مردم دارد. دولت ها باید در زمان...

1 82 83 84 102
برگه 83 از 102