فرصت های شغلی

عنوان: واگذاری ممیزی املاک سطح شهر، واگذاری نظارت و طراحی و نقشه برداری پروژه های عمرانی، توسعه شهربازی شهرداری، واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز، واگذاری تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر
فرصت های شغلی

واگذاری ممیزی املاک سطح شهر، واگذاری نظارت و طراحی و نقشه برداری پروژه های عمرانی، توسعه شهربازی شهرداری، واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز، واگذاری تنظیف و رفت و روب معابر سطح شهر

عنوان: واگذاری ممیزی املاک سطح شهر، واگذاری نظارت و طراحی و نقشه برداری پروژه های عمرانی، توسعه شهربازی شهرداری، واگذاری...

1 6 7
برگه 7 از 7