فرصت های شغلی

عنوان: خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی و تدوین شرح خدمات اقدامات مورد نیاز برای طراحی مکانیزم های ذخیره و بازیابی محتوای طرح های توسعه و عمران
ژئوماتیکفرصت های شغلی

خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی و تدوین شرح خدمات اقدامات مورد نیاز برای طراحی مکانیزم های ذخیره و بازیابی محتوای طرح های توسعه و عمران

عنوان: خرید خدمات مشاوره پروژه امکان سنجی و تدوین شرح خدمات اقدامات مورد نیاز برای طراحی مکانیزم های ذخیره و بازیابی...

واگذاری تهیه و تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری
ژئوماتیکفرصت های شغلی

واگذاری تهیه و تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری

عنوان: واگذاری تهیه و تدوین سند برنامه پنج ساله راهبردی عملیاتی و تهیه اطلس جامع سرمایه گذاری مناقصه گزار: شهرداری تنکابن استان/ها: مازندران...

1 2 3 7
برگه 2 از 7