حمید غیور

33 نوشته ها
چارسوژئوماتیکهیدروگرافی

سیستم شناسایی اتوماتیک یا AIS چیست؟

سیستم شناسایی اتوماتیک Automatic Identification System - AIS یکی از مواردی که در آئین نامه SOLAS به منظور ایمنی جان...

برنامه نویسی ماشین حساب مهندسی
1 2 6
برگه 1 از 6