نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

🔻کارگاه آموزشی “کار با دستگاه GPS/GNSS” در حال برگزاری

پاسخ دهید