اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

🔻توضیحات مهندس صفوی دررابطه با گیرنده های GPS ✌️

پاسخ دهید