اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

🔻توضیحات مهندس محمدشاه در رابطه با پهپادهای فتوگرامتری✌️

پاسخ دهید