اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

🔺️استقبال گسترده از غرفه شرکت های آپسیس و زاویه🔻✌️

پاسخ دهید