اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

اولین نمایشگاه کار دانشگاه تبریز

افتتاح اولین نمایشگاه کار توسط ریاست محترم دانشگاه

پاسخ دهید