ژئوماتیکسنجش از دور

ماموریت و وظایف سنجش از دور سازمان فضایی ایران

ماموریت و وظایف سنجش از دور سازمان فضایی ایران

 • همکاری در تهیه و تدوین سیاست­ ها، خط مشی ها و برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • مشارکت در تهیه و تدوین اهداف کمی و کیفی بخش سنجش از دور کشور و تعیین اولویت برنامه ها با توجه به منابع انسانی و فیزیکی بخش.
 • انجام بررسی های فنی طرح های مختلف بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم.
 • همکاری در تهیه و تدوین سند توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در جهت توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • پیش بینی و پیشنهاد برنامه ها، طرح ها و پروژه ها و منابع مالی مورد نیاز آنها در برنامه های سالیانه و پنج ساله توسعه بخش سنجش از دور کشور.
 • بررسی و تجزیه و تحلیل روند اجرایی برنامه های بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم در این خصوص.
 • نظارت بر کلیه برنامه ها و طرح های بخش سنجش از دور کشور و ارائه گزارشات لازم.
 • نظارت بر اجرای کلیه قراردادهای تعهد شده و ارجاع شده از سوی سازمان که مرتبط با فناوری سنجش از دور هستند.
 • جمع آوری آمار و اطلاعات از فعالیت های مختلف بخش سنجش از دور جهت بهره برداری لازم و ارائه به موقع آن ها به واحد مربوطه.
 • بررسی و مطالعه روند توسعه فناوری سنجش از دور در کشورهای موفق و به کارگیری مطالعات در تدوین برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • گسترش همکاری با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با فناوری سنجش از دور در داخل و خارج از کشور.
 • بررسی و مطالعه برنامه ها و توصیه های ارائه شده توسط مجامع تخصصی منطقه ای و بین المللی و اعمال آنها در برنامه های بخش سنجش از دور کشور.
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم پیرامون وضعیت موجود فناوری سنجش از دور در کشور.
 • مطالعه و ارائه پیشنهاد در خصوص آزاد سازی و خصوصی سازی فعالیت های مرتبط با سنجش از دور.
 • تهیه و تدوین برنامه های به کارگیری فناوری سنجش از دور در بخش های مختلف کشور.
 • زمینه سازی برای همکاری مناسب و موثر بخش سنجش از دور با سایر بخش های کشور.
 • برنامه ریزی در راستای توزیع، استقرار و توسعه امکانات و تاسیسات بخش سنجش از دور با عنایت به قابلیت ها، مزیت ها و ظرفیت های منطقه ای کشور.
 • برنامه ریزی در راستای ایجاد فضای مناسب برای رشد فعالیت ها و ارتقا ظرفیت و توانمندی های نهادها و مراکز غیر­دولتی بخش سنجش از دور.
 • مشارکت در تهیه و تدوین خط مشی ها و راهبردهای بهینه در راستای ترویج و عمومی سازی کاربردها و قابلیت های فناوری سنجش از دور.
 • بررسی طرح های کلان پیشنهادی در زمینه های تاسیس، تجهیز، توسعه، نگهداری و بهره برداری در قلمرو فناوری سنجش از دور و اظهار نظر نسبت به آن ها.
 • ارائه پیشنهاد برای تدوین برنامه های همکاری بین المللی در قلمرو فناوری سنجش از دور.
 • همکاری به منظور حضور فعال و موثر در مجامع، اتحادیه ها و همایش های داخلی و بین المللی مرتبط با سنجش از دور.
 • همکاری با واحد آموزش در برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی مرتبط به سنجش از دور.

دیدگاهتان را بنویسید