بستن
.0 / 5

مشخصات هندسی گسل

360

fualting1

برای تعریف گسل ها از مشخصات هندسی آن ها استفاده می شود. از جمله پارامترهای گسل (مشخصات هندسی گسل) می­توان به طول گسل ، عرض گسل ، زاویه ریک[۱] یا پیچ که زاویه بین خطی که اثر حرکت گسل را در روی صفحه آن نشان می دهد، عمقی که گسل در آن عمق نسبت به سطح زمین واقع است ،  شیب یا میل[۲] گسل که زاویه سطح صفحه گسل با سطح افق است، دو امتداد جداشدگی گسل یکی در جهت طول گسل یعنی مقدار جداشدگی حالت امتدادلغز  و دیگری در جهت شیب یعنی مقدار جداشدگی حالت شیب لغز ، و  در امتداد عمود بر صفحه گسل، مختصات موقعیت سطح گسل  که جهت مثبت محورهای آن به ترتیب به سمت شرق، شمال است و به آزیموت[۳] که راستای خط تلاقی صفحه گسل با افق را بر حسب درجه در جهت ساعتگرد نسبت به شمال تعیین می­کند اشاره نمود.

[۱] Rake

[۲] Dip

[۳] Strike

fualting

در دنیای ژئوماتیک غرق شوید

پست های مشابه

دیدگاهی بگذارید